trening-silowy

suplementy

Co wchodzi w skład odżywek białkowych?


Co wchodzi w skład odżywek białkowych?Odzywki oferuje wielu producentów, i g?ównie dlatego mog? si? one ró?ni? nieco swoim sk?adem. Warto jednak zna? ich sk?ad, aby wiedzie?, jak mog? wspomóc nasz codzienny wysi?ek. Odzywki tego typu posiadaj? oczywi?cie bia?ka - ich obj?to?? stanowi do 95% produktu. Bia?ka odpowiedzialne s? nie tylko za budowanie trwa?ej masy mi??n...

Prawidłowe dozowanie suplementów


Prawidłowe dozowanie suplementówKa?dy ?rodek czy to leczniczy, czy te? wspomagaj?cy i wzbogacaj?cy diet? ma okre?lone w?a?ciwo?ci i powinien by? stosowany wy??cznie zgodnie z zaleceniami producenta. Wi?kszo?? negatywnych skutków suplementacji wi??e si? z nieprzestrzeganiem wskaza? do stosowania, sposobu i ilo?ci podawania. Nie konsultuj?c zmian w przyjmowaniu preparat...

Olimp - Thermo Speed Extreme Mega Caps - 120 kap.


Olimp - Thermo Speed Extreme Mega Caps - 120 kap.Olimp – Thermo Speed Extreme Mega Caps to skuteczny spalacz tłuszczu, składający się z aktywnych termogeników pokarmowych – substancji przyspieszających przemianę materii. Preparat znacznie ułatwia redukcję zapasowej tkanki tłuszczowej, a jednocześnie wspomaga rozwój suchej, beztłuszczowej masy mięśniowej....

Warto jeść miód


Warto jeść miód Sportowcy powinni si? stara? je?? produkty nie nadmiernie kaloryczne, ale za to bogate w ró?ne cenne sk?adniki, jak bia?ko, w?glowodany, zdrowe t?uszcze, witaminy i minera?y. Ka?dy cz?owiek uprawiaj?cy jak?? aktywno?? fizyczn? powinien spo?ywa? owoce, warzywa, produkty pe?noziarniste, orzechy, ro?liny str?czkowe, ewentualnie tak?e mi?so i nabia?. Wa...

Napój izotoniczny, hipertoniczny i hipotoniczny


Napój izotoniczny, hipertoniczny i hipotonicznyOsoby o wzmo?onej aktywno?ci fizycznej korzystaj? z ró?nego typu suplementów. W?ród ró?nych substancji wyst?puj? równie?? napoje. Dla sportowców dost?pne s? trzy rodzaje napojów: izotoniczne, hipertoniczne i hipotoniczne. Ich g?ówn? cech? jest pomoc w utrzymaniu du?ej zdolno?ci wysi?kowej w czasie aktywno?ci sportowe...

Napoje hipo-, hiper- i izotoniczne


Napoje hipo-, hiper- i izotoniczneW?ród stosowanych przez sportowców substancji, znajduje si? mi?dzy innymi napój hipertoniczny. Jego sk?ad ma podwy?szon? zawarto?? cukrów prostych oraz elektrolitów, co skutkuje ograniczeniem we wch?anianiu wody. Z tego powodu, spo?ywanie tego typu napoju, powinno zosta? wcze?niej wypróbowane przez ka?dego sportowca indywidualnie. M...

Sód w diecie osoby aktywnej


Sód w diecie osoby aktywnejSód jest pierwiastkiem chemicznym oraz mikroelementem niezb?dnym do prawid?owego funkcjonowania naszego organizmu Najpopularniejsz? form? sodu jest oczywi?cie sól kuchenna, której spo?ycie powinno by? reglamentowane. Sód stanowi wa?ny pierwiastek w codziennej diecie sportowców - niedobory mog? zak?óca? funkcjonowanie uk?adów wewn?trznych...

Dieta białkowo-węglowodanowa


Dieta białkowo-węglowodanowaDobrze dobrana dieta jest nie tylko gwarancj? smuk?ej sylwetki - suplementowanie diety poprzez odpowiednie suplementy wspomaga organizm w codziennej aktywno?ci. To równie? gwarancja zdrowia oraz prawid?owego rozrostu masy mi??niowej. Sportowcy, szczególnie ci nara?eni na du?e ubytki masy w?glowodanów oraz bia?ek, posi?kuj? si? licznymi od?...

Czerwona porzeczka


Czerwona porzeczka Czerwone porzeczki cenione s? ju? od wielu wieków ze wzgl?du nie tylko na swoje w?a?ciwo?ci zdrowotne ale tak?e piel?gnacyjne. Pomimo tego, ?e zawieraj? mniej witamin i sk?adników mineralnych ni? odmiana czarna, s? polecane szczególnie przy dolegliwo?ciach ze strony uk?adu pokarmowego, a tak?e w przypadku chorób uk?adu kr??enia. Jedzenie tych owocó...

Gruszki


GruszkiGruszki nale?? do tych owoców, które s? cenione ze wzgl?du na swoje walory smakowe jaki i cenne dla organizmu w?a?ciwo?ci od?ywcze. Jako jedne z nielicznych owoców, gruszki zawieraj? jod. Jest to pierwiastek, który przyczynia si? do prawid?owego funkcjonowania tarczycy. Dodatkowo, w gruszkach znajduj? si? spore ilo?ci bromu - minera?u, który bierze udzia? w po...